Draft summary for league V.136 in season 52
NAME TEAM PICK PREFERENCE
Draft Round 1
Aojiang, Mou 墨眉 1 1
Xinhui, Du Forya 2 1
Dixi, Chen Cven 3 1
Dewen, Pi 橘子熊 4 1
Kaize, Zhu 洛杉矶鸟人 5 1
Borte, Muuji Luotang Stratosphere 6 1
Jingyao, Xia 巨之龙 7 2
Cunsong, Sun 伐木工 8 1
Guorong, Jian 美人计 9 1
Qunfang, Hong 计生办 10 1
Ersheng, Chen 飞翔得小猪 11 1
Baojia, Shao 天下第yi 12 1
Erqi, Peng 湘江一只船 13 2
Changbin, Hong rzgsfg 14 1
Shien, Jian Liyantou Originals 15 2
Hongtai, Tian Bostanterak Fatalists 16 1
Draft Round 2
Shuowei, Xu 墨眉 17 2
Yinglei, Shan Forya 18 2
Yusong, Song Cven 19 2
Tianwen, Hui 橘子熊 20 2
Zhijun, Ding 洛杉矶鸟人 21 3
Zhongwen, Chen Luotang Stratosphere 22 3
Yongjun, Hou 巨之龙 23 3
Baodong, Xue 伐木工 24 3
Tingkun, Zhao 美人计 25 3
Bangpeng, Zhong 计生办 26 2
Enxin, Huang 飞翔得小猪 27 3
Rui, Su 天下第yi 28 3
Erying, Chang 湘江一只船 29 4
Ruqing, Ye rzgsfg 30 3
Guandong, Zeng Liyantou Originals 31 3
Qunzhong, Sun Bostanterak Fatalists 32 12
Draft Round 3
Jiayu, Long 墨眉 33 5
Chuanqiang, Li Forya 34 4
Anhai, Ning Cven 35 13
Tingyu, Zhang 橘子熊 36 5
Anyao, Liu 洛杉矶鸟人 37 4
Shaozheng, Lv Luotang Stratosphere 38 7
King Fung, Lee 巨之龙 39 19
Minglu, Zeng 伐木工 40 9
Anfeng, Li 美人计 41 5
Daxiang, Fang 计生办 42 18
Renlong, Gao 飞翔得小猪 43 8
Xiaoying, Zhu 天下第yi 44 8
Xinxing, Yang 湘江一只船 45 33
Erwen, Lan rzgsfg 46 30
Zuxing, Chai Liyantou Originals 47 8
Yun, Jae-Ho Bostanterak Fatalists 48 39
Advertisement