Draft summary for league II.1 in season 38
NAME TEAM PICK PREFERENCE
Draft Round 1
Sammour, Musa Shahriar NostraTeam 1 1
Layous, Najeeb Lemon Devils 2 1
El-Edwan, Abba Hassan dream..team 3 1
Khalaileh, Kardal Bsalim Basketball Academy 4 1
Mustafa, Naser Sam Antoura 5 1
Abu Jibara, Harun sisi678 6 1
Sharaf, Azim ghattas worriors 7 1
Abu Zama', Hanna Mansour The black Mamba 24 8 1
Hasan, Ibraheem Abdulah SMC Team 9 1
Amaireh, Abdul Hamid SAGESSE HEKMEH 10 1
Amaireh, Saleh Al Jazera club 11 1
Ras El Kaf, Nasser LBKK-14 12 1
Dirani, Kamal archiga 13 1
Manaf, Emad Lebanese Devil 14 6
Abu-Hana, Hossam basbous 15 2
Ibn-Jamal, Kalil Ibraheem Guyarados 16 2
Draft Round 2
Kordy, Turk NostraTeam 17 2
Habeebah, Akbar Lemon Devils 18 5
Nabulsi, Mazin Abba dream..team 19 4
Ramahy, Abdul Bsalim Basketball Academy 20 3
Jum'a, Bilal Antoura 21 2
Saleem, Hadi sisi678 22 3
Ushnanai, Ubaid ghattas worriors 23 2
Batayneh, Haroun The black Mamba 24 24 3
Tayyem, Qasim Musa SMC Team 25 3
El-Tal, Ismael SAGESSE HEKMEH 26 2
Saqer, Thabit Al Jazera club 27 6
Abu Shaqra, Haddad Shahriar LBKK-14 28 2
Habeebah, Zeke archiga 29 4
El-Waked, Khatib Jabir Lebanese Devil 30 7
Hmouz, Zulfakar basbous 31 16
Benabderrahmane, Makhloufi Guyarados 32 3
Draft Round 3
Karam, Hadad Salih NostraTeam 33 8
Tadrus, Kaleel Ibrahim Lemon Devils 34 6
Hammad, Sayed dream..team 35 17
Awad, Akil Bsalim Basketball Academy 36 6
Gharaybeh, Qasim Alam Antoura 37 10
Skojha, Ameen sisi678 38 8
Kamel, Saad ghattas worriors 39 5
Dawoud, Zia The black Mamba 24 40 7
Fudayl, Rafiq SMC Team 41 6
El-Qasem, Zavier SAGESSE HEKMEH 42 6
Abdullat, Hanna Haddad Al Jazera club 43 17
Mimi, Saadi LBKK-14 44 13
Zreeqat, Afifi archiga 45 11
Yaseen, Kamil Lebanese Devil 46 15
Barakat, Shaheen basbous 47 19
Ibrahim, Aswad Guyarados 48 47
Advertisement