Schedule -- Season 47
Date/Time Away team Status Home team
08/17/2019 13:00:00 The Chipmunks BG K-M-S 99
08/20/2019 13:00:00 2 BG K-M-S 99 1 Burgau Dragons
08/22/2019 13:00:00 Sturzbach Tigers 307 BG K-M-S 99 C
08/24/2019 13:00:00 4 Giants Leverkusen 5 BG K-M-S 99
08/27/2019 13:00:00 6 BG K-M-S 99 5 Wurstbrot
08/29/2019 13:00:01 305 BG K-M-S 99 151 bunsen burners C
08/31/2019 13:00:00 7 BG K-M-S 99 1 Chemnitz Vikings
09/03/2019 13:00:00 1 BC Pannonia 6 BG K-M-S 99
09/07/2019 13:00:00 6 LA Lakers 46 7 BG K-M-S 99 TV
09/10/2019 13:00:00 7 BG K-M-S 99 5 Steamrollers Oldenburg
09/14/2019 13:00:00 3 Hannover Shadows 7 BG K-M-S 99 TV
09/17/2019 13:00:00 7 BG K-M-S 99 6 white snake
09/21/2019 13:00:00 4 Wittges 7 BG K-M-S 99
09/24/2019 13:00:00 7 BG K-M-S 99 1 Paradigma Mavs
09/28/2019 13:00:00 7 H-Town Eraser 7 BG K-M-S 99
10/02/2019 13:00:00 Big 8 Great 8
10/05/2019 13:00:00 7 BG K-M-S 99 8 Gisorb Knicks
10/08/2019 13:00:00 3 Moränen 7 BG K-M-S 99
10/12/2019 13:00:00 7 BG K-M-S 99 8 The Chipmunks
10/15/2019 13:00:00 3 Burgau Dragons 7 BG K-M-S 99
10/19/2019 13:00:00 7 BG K-M-S 99 4 Giants Leverkusen
10/22/2019 13:00:00 5 Wurstbrot 7 BG K-M-S 99
10/26/2019 13:00:00 2 Chemnitz Vikings 7 BG K-M-S 99
10/29/2019 13:00:00 7 BG K-M-S 99 1 BC Pannonia
11/02/2019 13:00:00 7 BG K-M-S 99 6 LA Lakers 46 TV
C: Cup TV: Televised
Advertisement