Draft summary for league V.28 in season 17
NAME TEAM PICK PREFERENCE
Draft Round 1
Baoda, Mo 印成风暴 1 1
Xiujun, Qiao BigFreak 2 1
Mingnan, Shao Kongji Diners 3 1
Zedong, Lin 落日之城 4 1
Mongo, Qadan 宁波寅鸿 5 1
Youshan, Hong Penghu Ships 6 1
Haitian, He BCover 7 1
Tingjun, Lin Aotouhsü Arsenal 8 1
Minguang, Yao bcaodalya 9 1
Haifang, Dong StJustIN 10 1
Qinglin, Jin 高级中学校队 11 4
Zuyao, Zhang 阿福 12 1
Jianwei, Mo Chichiawan Buskers 13 1
Yupeng, Luo Lupien Orange 14 1
Guanhua, Zhang Boshi Sky Chiefs 15 2
Changrong, Qian Saber Utd 16 1
Draft Round 2
Zongqiang, Huang 印成风暴 17 2
Runlin, Deng BigFreak 18 3
Huicheng, Fang Kongji Diners 19 4
Guanpeng, Guan 落日之城 20 3
Boming, Peng 宁波寅鸿 21 2
Haobang, Zeng Penghu Ships 22 2
Guorong, Yu BCover 23 2
Cifang, Xie Aotouhsü Arsenal 24 4
Daan, Fan bcaodalya 25 3
Lee, Kan StJustIN 26 5
Zibang, Dong 高级中学校队 27 5
Yongkai, Leng 阿福 28 3
Guikun, Li Chichiawan Buskers 29 4
Handong, Xiong Lupien Orange 30 5
Mingtai, Ma Boshi Sky Chiefs 31 12
Ruhai, Wu Saber Utd 32 2
Draft Round 3
Dingwen, Lin 印成风暴 33 4
Shuofang, Xu BigFreak 34 4
Xiangrong, Wan Kongji Diners 35 6
Fanghui, Deng 落日之城 36 7
Yongzhong, Zhao 宁波寅鸿 37 6
Dehao, Lian Penghu Ships 38 8
Sijing, Ye BCover 39 5
Chung, Man Aotouhsü Arsenal 40 5
Zijia, Yang bcaodalya 41 22
Qiyang, Dong StJustIN 42 16
Xuanzhong, Liao 高级中学校队 43 9
Chuyao, Ding 阿福 44 11
Daxiang, Lin Chichiawan Buskers 45 20
Shuowen, Chen Lupien Orange 46 8
Cijiang, Dong Boshi Sky Chiefs 47 43
Guanliang, Murong Saber Utd 48 27
Advertisement